Kosten en Erelonen

Het ereloon is de vergoeding van de door de advocaat geleverde prestaties. Meestal wordt het ereloon berekend aan de hand van een uurtarief. Dit uurtarief varieert naar gelang de complexiteit van het dossier, de vereiste specialisatie, de hoogdringendheid of het belang van de zaak. In sommige gevallen kan een vast bedrag worden afgesproken, dan wel een percentage van de waarde van de zaak.

In een eerste vrijblijvend gesprek informeren wij u graag over het ereloon dat u kan verwachten. U kan dan beslissen of u al dan niet een beroep wenst te doen op onze diensten.

De kantoorkosten zijn een vergoeding voor de kosten die in uw dossier gemaakt zijn. Hieronder vindt u een duidelijk overzicht van deze kosten (excl. BTW):

Eenmalige dossierkost 50 EUR
Dactylo (brief/mail/processtukken) 11 EUR / pagina
Aangetekende zending reële kostprijs
Kopie en scankosten 0,40 EUR / pagina
Verplaatsingskosten 0,50 EUR / km

Er kan in sommige gevallen worden afgesproken om de kantoorkosten forfaitair te begroten.

Gerechtskosten zijn kosten die betaald worden aan derden, zoals bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder, de rechtbank (griffiekosten) of openbare instanties. In de regel betaalt u deze kosten zelf rechtstreeks aan de derde. Indien wij de kosten hebben voorgeschoten verrekenen we ze op uw factuur.

BTW

Behoudens wettelijke uitzonderingen zijn advocaten verplicht btw (21%) aan te rekenen op het totaal bedrag van het ereloon en de kantoorkosten. Op de gerechtskosten is in principe geen btw verschuldigd.

Rechtsbijstand

Wordt u gedagvaard voor de politierechtbank?
Bent u het slachtoffer van een misdrijf of een verkeersongeval?
Heeft uw minderjarige zoon of dochter iets mispeuterd?
Hebt u schade geleden of onopzettelijk schade berokkend?

In deze maar ook andere gevallen beschikt u mogelijks over een rechtsbijstandverzekering, waardoor de kosten en het ereloon door uw verzekering ten laste worden genomen. De bijstand van een advocaat kost u dan niets. Weinig mensen weten dat ze dergelijke rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten bij hun autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering, verzekering BA uitbating, … .

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand, breng uw polis dan mee tijdens een eerste vrijblijvend gesprek en wij zoeken dit samen met u uit.

Pro-Deo

Heeft u een beperkt inkomen of bevindt u zich in een bepaalde precaire situatie (vb. gedetineerden) dan hebt u mogelijks recht op een pro-Deo advocaat. Op de website van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) kan u nakijken of u in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand.

Indien u denkt recht te hebben op tweedelijnsbijstand, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij kijken na of we u kunnen verder helpen.